Meny Stäng
Sök

Madrasser för trycksårsprevention - regler för förskrivning


För vem?

För personer som löper risk att utveckla eller har utvecklat trycksår samt personer i livets slutskede med smärtproblematik.

Mål med hjälpmedlet

  • Att förebygga uppkomst av trycksår.
  • Att behandla trycksår.
  • Att lindra smärta vid vård i livets slutskede.

Förskrivare

  • Sjuksköterska
  • Läkare
  • Arbetsterapeut i samråd med sjuksköterska när en madrass förskrivs tillsammans med säng.

Eget ansvar

Personen ansvarar själv för att det finns en säng och basmadrass av god kvalitet i hemmet. Utsliten basmadrass berättigar inte till förskrivning.

Antal

Endast en trycksårsmadrass kan förskrivas.

Uppföljning

Förskrivning av trycksårsmadrass ska ske regelbundet. Det är viktigt att följa personens utveckling så att inte sår uppstår eller förvärras.

Kriterier för förskrivning

I samband med förskrivning av säng kan en vanlig standardmadrass förskrivas om den madrass personen har inte passar i sängen.

Förebyggande antidecubitusmadrass kan förskrivas till personer med risk att utveckla trycksår eller med trycksår grad 1 (modifierad Nortonskala 20p eller lägre).

Behandlande antidecubitusmadrass kan förskrivas till personer med mellan- eller hög risk att utveckla trycksår eller med trycksår grad 2 eller mer.

Det är viktigt att utreda hur eventuell rodnad eller sår uppkommit. Eventuellt kan man behöva ändra rutiner/instruktioner för till exempel förflyttning. Utöver antidecubitusmadrass ska också andra åtgärder värderas, till exempel vändschema, annan avlastning eller nutrition. Tänk på att det kan vara svårt att veta vad som gett effekt om man sätter in flera åtgärder samtidigt.

Värdera även risk för sår i sittande och kontakta arbetsterapeut vid behov.

Tänk på

Samordna alltid förskrivning av madrass med förskrivning av eventuell säng.

Om personen har en säng med grindar måste du vara mycket observant på hur hög grinden respektive madrassen är. Grinden måste, enligt gällande krav vara minst 22 cm över den obelastade madrassytan. Prata med arbetsterapeuten eller vänd dig till hjälpmedelscentralens kundservice om du är tveksam.

ISO koder

04 33 06 Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention.

18 12 18 Madrasser och liggunderlägg.

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85966

Källa

Evolution