Meny Stäng
Sök

Särskilda förhållanden vid förskrivning av hjälpmedel


Hjälpmedel utanför länet

När hjälpmedel provas ut i annat län gäller hemlänets regler. Hemlandstinget/kommunen är betalningsskyldigt för hjälpmedlet.

Kontakt med länets hjälpmedelcentral ska alltid tas före förskrivning av hjälpmedel för att fastställa hur debitering ska ske.

 

Hjälpmedel som kräver någon form av installation eller som måste anpassas med hänsyn till patientens bostadsförhållande eller vardagliga miljö i övrigt ska förskrivas i samråd med brukarens hemlandsting/kommun.

 

Hjälpmedel som medförs vid kortare utlandsvistelse måste alltid återföras till hemorten, det är brukarens ansvar. Brukaren blir betalningsskyldig om hjälpmedlet inte återförs, brukaren ansvar att teckna reseförsäkring. Hjälpmedel som är fast installerat på hemorten får inte tas med.

Kostnadsansvar för hjälpmedel till person som inte är folkbokförd i vårt län

Hjälpmedel och dubbelutrustning för eget valda aktiviteter som besök och tillfällig vistelse i hos andra, i fritidshus, på semesterresor och andra ställen än där man är bosatt ligger utanför landstingets ansvar och berättigar inte till lån av hjälpmedel. I dessa situationer är det den enskildes personliga ansvar att själv ombesörja och bekosta hyra/köp av eventuella hjälpmedel.

Regionavtal

Regionavtalet gäller för person med funktionshinder och som är folkbokförd i Östergötlands och Kalmars län. Hjälpmedelscentralerna i regionen har en gemensam överenskommelse gällande hjälpmedelshantering.

 

Ersättning vid regionavtalet beräknas enligt det belopp som motsvarar kostnaden för inköp och individuell anpassning av hjälpmedlet, fraktkostnad och andra kostnader som direkt kan hänföras till hjälpmedlet.

Mellanlänsavtal

Mellanlänsavtalen gäller för invånare boende i Halland och Kronobergs län. Avtalen reglerar samverkan för att ge valfrihet för invånare i parternas sjukvårdsområden att anlita varandras vårdmöjligheter. Patientens behov av hjälpmedel ska tillgodoses inom hemlandstinget/kommunen. Hjälpmedel som behövs akut kan korttidsutlånas.

Riksavtal

Riksavtalet gäller för person med funktionshinder som inte tillhör Jönköpings län, Östergötlands län, Kalmar län, Kronobergs län eller Hallands län. Ersättning vid riksavtalet beräknas enligt det belopp som motsvarar kostnaden för inköp och individuell anpassning av hjälpmedlet, fraktkostnad och andra kostnader som direkt kan hänföras till hjälpmedlet.

Hjälpmedel till utländska medborgare, kvotflykting/asylsökande

Landstinget är skyldigt att erbjuda sjukvård till asylsökande och flyktingar som vistas i landet utan att vara bosatta om de omedelbart behöver sådan. Det är den vårdansvarige läkaren som utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet bedömer om omedelbar vård eller vård som inte kan anstå föreligger. Omedelbar vård eller vård som inte kan anstå kan vid behov vara lån av rullstol eller andra hjälpmedel.

 

Asylsökande och andra utländska medborgare som sökt uppehållstillstånd för bosättning i Sverige är inte folkbokförda här och landstingen har begränsad skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård till dessa, samt mot övriga personer som vistas i Sverige. När personen fått uppehållstillstånd och tagits emot i en kommun och folkbokförts där har emellertid landstinget/kommunerna samma skyldigheter mot dem som mot övriga personer bosatta i landet.

 

Asylsökande barn under 18 år har rätt till samma hälso- och sjukvård som barn som är bosatta i Sverige. Ett barn med funktionshinder bör få sådan hjälp att funktionshindret underlättas, t ex habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.

 

Kommunen ansvarar för nödvändig hemsjukvård till asylsökande. Staten ersätter landstingen med schablonersättning per asylsökande. Insatser i hemsjukvård för asylsökande ingick i skatteväxlingen KomHem.

  • Ordination samt ansökan om ersättning ska första gången åtföljas av läkarintyg att skadan fanns vid ankomsten hit. Migrationsverket faktureras av respektive hjälpmedelsenhet utifrån de handlingar som inkommit från förskrivaren.
  • För att omfattas av ersättningsförordningen gäller att ansökan gjorts inom tre år efter ankomsten till Sverige. Ansökan kan göras först efter det att den asylsökande kommunplacerats.
  • Landstinget har skyldighet att ge alla som uppehåller sig i landstingsområdet akut vård. Detta gäller även hjälpmedel som behövs i en akut situation.
  • En utländsk medborgare på tillfälligt besök får betala sitt hjälpmedel om han/hon ej kan styrka att någon annan betalar.
  • För flyktingar som beviljats uppehållstillstånd och är inskrivna i försäkringskassan gäller samma regler som för övriga bosatta i Sverige.
  • Asylsökande som ej är inskriven i svensk försäkringskassa är landstinget betalningsansvarig för akut sjukvård eller vård som inte kan anstå. Krävs hjälpmedel i den akuta situationen bekostas även dessa av landstinget.
  • Turister kan också vid akut sjukdom erhålla ett hjälpmedel mot hyresdebitering.

Definitioner:

  • Kvotflykting är en den som före hitresan beviljats uppehållstillstånd för bosättning här i landet och vars hitresa organiserats av migrationsverket. När uppehållstillstånd för bosättning beviljats blir man inomlänspatient.
  • Asylsökande är den som själv reser till Sverige och som efter ankomsten ansöker om tillstånd för bosättning och då åberopar politiska eller andra skäl enligt FN-konventionen. Den asylsökande blir flykting och folkbokförs när han eller hon beviljats uppehållstillstånd.
  • Anknytningsfall är den som ansöker om tillstånd p.g.a. släktskap eller giftermål.

 

Regler för Riksavtalet alternativt Regionavtalet tillämpas. Samråd med Migrationsverket ska ske före ordination om kostnaden överstiger 10 000 kronor. När brukaren blir svensk medborgare upphör Migrationsverkets kostnadsåtagande.

 

Ansökan om särskild ersättning enligt överenskommelse mellan staten och landstingsförbundet kan göras till Migrationsverket, för en vårdkontakt där vårdkostnaderna totalt överstiger 50 000 kronor. I detta belopp ingår såväl direkta vårdkostnader som hjälpmedel, totalkostnader och dyl. Det är viktigt att alla dessa insatser samordnas för att ingå i ansökan. Ansökan om särskild ersättning görs till Regionledningskontoret, ekonomiavdelningen.

Utländsk medborgare boende i ett EU/EES land

En person som bor i ett annat EU/EES-land och arbetar i Sverige har rätt till hjälpmedel på samma sätt som om personen vore bosatt här. Det innebär att Försäkringskassan i dessa fall ersätter landstinget. Kassorna har inte standardiserat några formella intygskrav för att ersätta landstingen. Det är själva registreringen i kassan eller rätten till registrering som ger rätt till hjälpmedel.

 

Om en person som arbetat i Sverige, slutar sin anställning och återvänder till sitt hemland, är det huvudmannen som avgör om hjälpmedlet får behållas.

Svensk medborgare bosatt i utlandet

Förskrivning och utlämning av hjälpmedel till svenskar boende utomlands kan endast ske i samband med vård för akut sjukdom eller skada som uppkommit under vistelsen här i landet och sker genom det vårdgivande sjukhusets försorg. Vårdgivande huvudman ansvarar för kostnaden. Transporter av hjälpmedel till utlandet ersätts inte av hälso- och sjukvårdshuvudmannen. Hjälpmedel som kräver fast installation eller som kräver fortlöpande service ska inte förskrivas till utlandssvensk för användning utomlands.

Tillfällig utlandsvistelse

Brukaren ansvarar för att hjälpmedel som medförs vid kortare utlandsvistelse återförs till hemorten. För dyrare hjälpmedel ska brukaren uppmanas att teckna reseförsäkring.

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

84966

Källa

Evolution