Meny Stäng
Sök

Intravaskulär gadoliniumkontrast vid MR-undersökning. Information för remitterande enheter


Intravaskulär gadoliniumkontrast vid MR-undersökning. Information för remitterande enheter

( för barn se PM ”Röntgenundersökningar med intravenös kontrast barn 0-18 år”)

Kontraindikationer

 • Tidigare svår kontrastmedelsreaktion mot MR-kontrastmedel
 • Njurfunktionsnedsättning med GFR < 30.
 • Myastenia gravis utan förhöjd beredskap. Remitterande läkare avgör om kontrast kan ges.
 • Systemisk mastocytos

 

Kända kontraindikationer för gadoliniumkontrast ska tydligt anges i remissen. Vid tveksamhet kontakta radiolog för diskussion.

Vid behov kan röntgen ändra undersökningsmetod utifrån frågeställning. Eventuella kontraindikationer mot gadoliniumkontrast måste därför alltid anges, oavsett om kontrast begärts av remittenten eller ej.

Vid relativ kontraindikation pga överkänslighetsreaktion kan premedicinering av patient bli aktuellt.

Hos levertransplanterade patienter under den perioperativa perioden skall så låg kontrastdos som möjligt ges, Magnevist är kontraindicerat.

 

Aktuellt S-Kreatinin ska finnas på riskpatienter (se nedan) över 18 år som ska genomgå magnetkameraundersökning där gadoliniumkontrast injiceras i blodbanan och på samtliga patienter som skall genomgå kontrastförstärkt MR-angiografi.

 

Som riskpatient räknas patient > 65 år, inneliggande patient och patient med misstänkt/känd njurfunktionsnedsättning.

 

 • Remittenten ansvarar för beställning och provtagning av S-Kreatinin.
 • Efter samråd med radiolog kan undersökningar på riskpatienter, som av olika skäl inte kan vänta, utföras utan aktuellt S-Kreatinin.
 • På riskpatienter bör ej undersökningar med olika kontrastmedel (jod, gadolinium) utföras inom kortare intervall än 24 timmar, om inte tvingande skäl föreligger.

 

Pga förhöjd risk för NSF (= Nefrogen Systemisk Fibros) skall patient som trots GFR<30 fått intravenös gadoliniumkontrast ej ges upprepad dos Gadolinium förrän tidigast efter 7 dagar, om inte tvingande skäl föreligger.

 

 

 

 

Vad är aktuellt S-kreatinin?

 • För polikliniska patienter med stabil njurfunktion kan värdet vara upp till 3 månader gammalt.
 • Undantag för patienter med patologiskt eller stigande värde, analysen bör då vara högst en vecka gammal.
 • För akuta och inneliggande patienter bör värdet vara högst 24 timmar gammalt.
 • Vid ny gadoliniumkontrastundersökning inom 14 dagar ska alltid nytt S-Kreatinin tas före undersökning på riskpatienter.

Vid ny kontrastundersökning med jodkontrast se dokumentet för Intravasculär jodkontrastundersökning.

Längd och vikt

Ska anges i ”frågeformulär för MR-undersökning” och/eller bör anges i ROS. För akuta och inneliggande patienter ansvarar mottagning/vårdenhet att ifyllt formulär medföljer till röntgen. Polikliniska patienter får formulär hemsänt tillsammans med kallelsen.

Hydrering

Krävs inte speciellt vid Gadoliniumkontrast.

Dialys

Risken för Nefrogen Systemisk Fibros påverkas ej av dialys. Patienter i dialys skall inte ges gadoliniumkontrast utom på synnerligen tvingande skäl. (se ovan!)

Däremot rekommenderas att hemodialys genomförs efter injektion av Gadolinium om sådan möjlighet finns för patienter som går i hemodialys.

Metformin

Påverkas ej av Gadoliniumkontrast och behöver inte sättas ut.

Uppföljning av njurfunktion

Behöver ej göras efter gadoliniumkontrast.

Graviditet

Användning av gadoliniumkontrast rekommenderas inte.

Amning

Patienten rekommenderas amningsuppehåll i 24 timmar efter kontrastinjektionen, varefter bröstmjölken pumpas ut och slängs. Efter det ammar man som vanligt.

Om sidan

Innehållansvarig

Susanne Bolin

Gäller från

2018-05-18

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Maire Puolakka

DokumentID

85799

Källa

Evolution