Meny Stäng
Sök

Remissinstruktion Lungscintigrafi


Bakgrund

Perfusionsfördelning i lungor kan visas genom intravenös injektion av radioaktivt märkt (Tc-99m) aggregerat humanserumalbumin. Metoden kan beskrivas som en multipel mikro-embolisering i lungorna genom att partiklarna fastnar i prekapillära lungkärl och därmed visar perfusionsfördelningen. Emboli hindrar transport av aktivitet i lungor och en lungembolisering visas därmed som defekter i upptaget.

Ventilationsfördelningen visas genom inandning av en radioaktiv (Tc-99m) aerosol som deponeras i perifera luftvägar i proportion till den regionala ventilationen

Indikationer

  • Misstanke om akut lungembolisering. Scintigrafi speciellt lämplig vid kliniskt låg sannolikhet samt normal lungröntgen (för att utesluta lungemboli).
  • Uppskattning av kvarvarande lungkapacitet efter eventuell pulm-/lobektomi (Regional funktion)
  • Kontraindikationer
  • Överkänslighet mot humant albumin.
  • Ventilation fordrar medverkan av patienten.

Speciellt

Risk för inkonklusiva resultat föreligger hos patienter med obstruktiv lungsjukdom samt hos patienter med röntgenologiskt påvisade infiltrat. Aktuell lungröntgen (< 2 dygn) bör finnas tillgänglig.

Regional funktion

Aktuell spirometri med bronkodilatation ska vara utförd.

Graviditet och amning

Vid graviditet görs särskild bedömning om indikation för undersökning. Amningsuppehåll under 12 timmar. Tre fraktioner kastas.

Remissen ska innehålla

  • Tidpunkt för insjuknande
  • Resultat av lungröntgen
  • Obstruktiv lungsjukdom?
  • Hjärtsjukdom?
  • Tidigare lungemboli/djup ventrombos

Förberedelser

Förberedelser (poliklinisk patient)

Inga.

Förberedelser (inneliggande patient)

Perifer venkateter (PVK)

Regional funktion

Aktuell spirometri med bronkdilatation ska nyligen vara utförd eller vara planerad i nära anslutning till scintigrafin.

Undersökningstider

Perfusion: cirka 20 minuter

Ventilation: cirka 30 minuter

Regional funktion: cirka 20 minuter

Utförande

Perfusion

Intravenös injektion av Teknetium-99m aggregerat humanserumalbumin med patienten i ryggläge och därefter omedelbar registrering med gammakamera. Vanligen kompletteras undersökningen med ventilationsscintigrafi (se nedan).

Undersökningstid:

20 minuter.

Ventilation

Inhalation av Teknetium-99m aerosol med patienten i ryggläge. Därefter registrering med gammakamera.

Undersökningstid

30 minuter.

Om sidan

Innehållansvarig

Robert Cimerin

Gäller från

2018-10-15

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

INFORMERANDE DOKUMENT

Godkänd av

Robert Cimerin

DokumentID

84948

Källa

Evolution