Meny Stäng
Sök

Blödningsförebyggande rutin inför dränage, biopsi och punktion


Syfte

Minimera risk för blödning vid interventioner på röntgen.

Ansvar

Läkare, röntgensjuksköterska och undersköterska.

 

Remissen prioriteras av ordinerande röntgenläkare, vid behov hämtar röntgensjuksköterska kompletterande info i Cosmic under fliken externa applikationer/journalia AVK eller från remitterande enhet.

 

Inför dränageinläggningar, biopsier och hals-/buk-/thorax-punktioner skall det finnas aktuella provsvar på nedanstående prover.

Prov:

Ref.omr:

PK/INR 

0,9 – 1,2

 

APT-tid 

24 – 36 s

 

TPK, Trombocyter

Män 145 – 348

Kvinnor 165 - 397

 

 

 

Inneliggande och akuta undersökningar

Max 24 timmar

Elektiva undersökningar

1 vecka

Patologiska provsvar

Max 24 timmar

Vid avvikande provsvar

I allmänhet kan vid lågriskingrepp som t ex ascitesdrän, pleuradrän, PK accepteras upp till 1,6 (1,8) samt lätt sänkning av trombocyter.

 

För patienter med levercirros som skall genomgå inläggning av ascitesdrän accepteras PK-värde < 3 och TPK >40 (Undantag vid DIC, sepsis eller njursvikt). Var god se PM angående blödningsrisk vid tappning av ascites orsakad av levercirros (övriga läkemedelsdokument, gemensamma).

Vid behandling med trombocythämmare eller NOAK-preparat

 • Singelbehandling med trombocythämmare är ej kontraindikation för röntgenpunktion. Undantag:
  • lumbalpunktion, där riktlinjer för elektiv kirurgi gäller
  • njur- och leverbiopsi, där utsättning skall ske minst 5 dagar före ingreppet.
 • Vid dubbelbehandling med trombocythämmande preparat i kombination med ingrepp med hög blödningsrisk, samt vid trippelbehandling med trombocythämmare, eller i kombination med annat antikoagulantium, skall dessa utsättas inför ingreppet enligt rekommendationer från SSTH hemsida. http://www.ssth.se
 • NOAK-preparat utsätts enligt rutin.
  För lågriskingrepp hos patient med GFR > 30 gäller 1 dygns utsättningstid

För övrigt se dokumentet: NOAK-nya orala antikoagulantia.

 • Ansvaret för utsättande av preparat ligger på remitterande läkare.

Låg blödningsrisk, (jämställs med mindre kirurgi), föreligger i allmänhet vid:

 • Alla finnålspunktioner
 • Enklare dränageinläggningar i hålrum som t.ex:
  • Pleuradrän
  • Ascitesdrän
  • Abscessdrän
  • Pyelostomibyte
  • Angiografier
  • Benmärgsbiopsi
 • Mellan/grovnålsbiopsier UTOM leverbiopsi, njurbiopsi, mjältbiopsi (För dessa se nedan!)

Större blödningsrisk, (jämställs med stor kirurgi), föreligger i allmänhet vid:

 • Njurbiopsier
 • Nefrostomi nyanläggningar
 • PTC och gallblåsedränage
 • Leverbiopsier
 • Mjältbiopsier
 • CT-myelografi

 

För punktioner som ej finns listade ovan får blödningsrisken avgöras i samråd med remitterande läkare.

I samband med ingreppet

 • Före punktionen kontrollerar röntgenssk att information om blödningsprover och ev. blodförtunnande medicinering inte saknas.
 • Om svaret är ja (annat än Waran) kontaktas röntgenläkare för kontroll att ovanstående är uppfyllt.

 

Om det mediciniska tillståndet bedöms motivera punktion trots att förberedelserna ej kunnat följas, om provsvaren är allvarligt patologiska eller saknas, fattas beslut i samråd mellan remitterande läkare och punkterande radiolog.

Lagkrav eller annan referens

Se författningskrav på intranätet. Röntgen/Röntgens verksamhet/Vision, verksamhetsidé och kvalitetspolicy.

 

Om sidan

Innehållansvarig

Susanne Bolin

Gäller från

2018-11-19

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Maire Puolakka

DokumentID

85372

Källa

Evolution