Meny Stäng
Sök

Ansvarsfördelning vid förskrivning av hjälpmedel


Huvudmännens ansvar

Region Jönköpings län ansvarar för förskrivning och kostnad av syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel, diabeteshjälpmedel, stomihjälpmedel, kommunikationshjälpmedel och hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling (exempelvis andningsbehandling, dialys, stimulatorer, ljus- och cirkulationsbehandling) enligt gällande regelverk. Ansvaret gäller oavsett ålder och boendeform.

 

Kommunerna ansvarar för förskrivning och kostnad av hjälpmedel för personlig vård, förflyttning, utrustning av bostäder och hjälpmedel för kognitivt stöd och varseblivning. Ansvaret gäller oavsett ålder och boendeform. Kommunen ansvarar för grundutrustning/hjälpmedel som erfordras vid träning inom den kommunala boenden.

 

Både Region Jönköpings län och kommunen ansvarar för förskrivning och kostnad av inkontinenshjälpmedel, förbruknings- och förbandsmaterial. Ansvaret följer den huvudman som har hälso- och sjukvårdsansvar för patienten.

Förskrivning i samverkan

För att uppnå välfungerande vårdkedjor i övergången mellan olika vårdgivare, ska förskrivningsprocessen av hjälpmedel utgå ifrån att förskrivningen sker i samverkan utifrån värdegrunden. Förskrivningsprocessen ska utföras patientsäkert, kompetens- och kostnadseffektivt. Vid förskrivning ska gällande handbok/regelverk följas. I de fall förskrivning sker av annan än kostnadsansvarig ska samverkan och överrapportering ske. Vid överrapportering övergår uppföljningsansvaret till kostnadsansvarig, om inget annat överenskommits. Vid långvarig vårdkontakt t.ex. inom habilitering och psykiatri skall istället kontinuerlig avstämning ske med kommunen (avstämning kan ske vid regelbundna ex. träffar, telefonkontakter).

Läs mer

 

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

84954

Källa

Evolution