Meny Stäng
Sök

Blödningsförebyggande rutin inför invasiva röntgenundersökningar, röntgen Höglandssjukhuset


Syfte

Att minska risken för komplikationer i samband med akuta och elektiva interventioner på röntgen.

Högriskingrepp

Gäller mellannålsbiopsier samt interventioner (leverbiopsi, njurbiopsi, CT-ledda punktioner, övriga biopsier, nefrostomier, abscessdrän samt cholecystostomier).

Läkemedel

Trombocythämmare (t.ex. Trombyl, Plavix): För njur- och leverbiopsier samt nefrostomiinläggningar ska lågdos-ASA och Plavix sättas ut 5 dagar innan ingreppet, högdos-ASA och Brilique 7 dagar innan (vid akuta nefrostomiinläggningar utgör inte trombylbehandling en kontraindikation men beredskap med trombocyter bör finnas). För övriga interventioner är singelbehandling med trombocythämmare inte en kontraindikation. Vid dubbel- och trippelbehandling eller i kombination med annat antikoagulantium ska utsättning ske enligt SSTH’s rekommendationer (http://www.ssth.se/).

 

Waran: ska utsättas och reverseras till lämpligt PK (se nedan) innan ingreppet.

 

NOAK: se separat PM (http://www.ssth.se/). Generellt gäller utsättning 2 dagar innan förutom vid försämrad njurfunktion då gäller 3 dygn (Eliquis, Lixiana, Xarelto) resp 4 dygn (Pradaxa).

 

NSAID: NSAID med kort halveringstid (diklofenak, Ipren, Tradil) utsätts 1 dygn innan ingreppet. NSAID med lång halveringstid (Alganex) utsätts 1-2 veckor innan ingreppet.

 

Lågmolekylärt heparin: (Innohep): Utsätts 24h innan ingreppet (lågdos/profylaxdos – 12h innan ingreppet).

Provtagning

Följande prover ska vara tagna och våra gränsvärden anges inom []:

-          PK/INR [≤1,3] (referensintervall: 0,9-1,2)

-          APT-tid [<42] (referensintervall: 24-36s)

-          TPK [>80] (referensintervall: män: 145-348, kvinnor: 165-397)

-          Blodgruppering och BAStest

För elektiva undersökningar ska proverna vara max en vecka gamla. För inneliggande och akuta undersökningar max 24h. Om provsvaren är avvikande ska de vara max 24h.

Övrigt

-          Patienten ska vara fastande 6h.

-          Patienten ska vara inneliggande.

-          Patienten ska komma i renbäddad säng till röntgen.

-          För njurbiopsier gäller att urolog ska finnas på huset.

-          Inför CT-ledd lungbiopsi skall en spirometri utföras och godkännas av en lungmedicinare innan ingreppet.

Avsteg från ovanstående kan ske efter muntlig diskussion med ansvarig röntgenläkare.

Lågriskingrepp

Gäller finnålspunktioner (för cytologi och odling).

Provtagning

Följande prover ska vara tagna och våra gränsvärden anges inom []:

-          PK/INR [≤1,3] (referensintervall: 0,9-1,2).

-          APT-tid [<42] (referensintervall: 24-36s).

-          TPK [>50] (referensintervall: män: 145-348, kvinnor: 165-397).

-          Blodgruppering och BAStest.

Övrigt

-          Patienten ska vara fastande 4h.

Avsteg från ovanstående kan ske efter muntlig diskussion med ansvarig röntgenläkare.

Nefrostomibyten

Kräver inte rutinmässig provtagning. Hos patienter som kan förväntas vara särskilt blödningskänsliga (exempelvis vid behandling med multipla läkemedel) välkomnas diskussion med radiolog i samband med remiss.

För samtliga punktioner och interventioner gäller

-          Komplett ifylld checklista ska vara röntgen tillhanda senast 2h innan ingreppet, eller för akuta undersökningar så snart som beslutet om ingreppet är fattat (gäller inte elektiva finnålspunktioner eller nefrostomibyten).

-          Avvikelser från ovan nämna kriterier gällande labbsvar, läkemedel eller annat, ska kommuniceras och diskuteras med röntgen INNAN remissen skickas.

-          PAD-remiss ska, i förekommande fall, vara skriven och sparad i ROS.

 

Källor

Holmgren et al. Preoperativ utsättning av läkemedel som påverkar hemostasen. Läkartidningen nr 37 2011.

 

Kliniska råd vid kirurgi och blödning under behandling med perorala trombocythämmare – Råd framtagna av Svenska kardiologföreäningen och Svenska sällskapet för Trombos och Hemostas. Version 2 2015-11-01.

 

Kortversion av kliniska råd vid behandling med Nya perorala antikoagulantia (NOAK) – Svenska sällskapet för Trombos och Hemostas. 2016-09-08.

 

Medicinklinikens PM för perkutana leverbiopsier – 2017-04-06.

 

Medicinklinikens PM för njurbiopsier – 2016-11-14.

 

PM för hantering av antikoagulantia och trombocythämmande läkemedel före och efter leverbiopsi – Hjärt- och medicincentrum i Östergötland. 2016-06-03.

 

Om sidan

Innehållansvarig

Sara Wallby

Gäller från

2018-11-19

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Henriettae Ståhlbrandt

DokumentID

101932

Källa

Evolution