Meny Stäng
Sök

MR hjärta


MR hjärta

Kontraindikationer

 • Ifyllt och undertecknat frågeformulär inför MR-undersökning, se separata frågeformulär.
  • Frågor att besvara inför magnetkameraundersökning.
  • Frågor att besvara inför vistelse i magnetkamerarummet (gäller anhörig, medföljande personal eller tolk)

 

Inneliggande patient: Frågeformuläret fylls i i samband med att remissen skrivs. Är någon fråga besvarad med JA kontakta MR-sektionen direkt så att eventuell operationsberättelse kan beställas och gås igenom innan en MR undersökning kan bli aktuell.

Poliklinisk patient: Frågeformuläret skickas hem till patienten tillsammans med kallelsen och patienten uppmanas ringa MR-sektionen om denne svarar JA på någon av frågorna.

Patienter med en del pacemakermodeller och vissa implantat kan inte undersökas med MR. Patient med MR-kompatibel pacemaker undersöks i Jönköping i samarbete med pacemakermottagningen. 

Diabetiker med insulinavkännare och/eller insulinpump måste avlägsna dessa inför MR undersökningen.

Observera att det kraftiga magnetfältet alltid är påslaget, vilket medför att samma restriktioner gäller för medföljande personal/anhörig som för patient.

Förberedelser

 • Ifyllt och undertecknat frågeformulär inför MR-undersökning ska tas med till MR undersökningen (se länk i högerkolumnen). Är någon fråga besvarad med JA kontakta MR-sektionen.
 • Ett aktuellt kreatininvärde om kontrastmedel ingår i undersökningen, se separat dokument.
  • Intravaskulär gadoliniumkontrast vid MR-undersökning. Information för remitterande enheter
 • Ange om patienten har tolkbehov tydligt i remissen alternativt ta kontakt med MR-sektionen, se separat dokument.
  • Tolkbehov inför röntgenundersökning.
 • Patienten ska inte ha mascara, ögonskugga, nagellack eller övrig kosmetika på sig.
 • Bedöm patientens tillstånd. Patienten ska vara adekvat smärtlindrad. Oftast behövs extra smärtstillande vilket ska ges på vårdavdelningen alternativt skrivas ut inför MR undersökning.
 • Efter överenskommelse med MR-personal kan lugnande (Stesolid) ges intravenöst på MR-rummet, ta kontakt med MR-sektionen.
 • Om undersökningen ska utföras i narkos måste detta framgå i remissen samt motivering till varför.
 • Undvik vätskedrivande läkemedel om möjligt eftersom patienten ska klara av att ligga stilla i kameran under hela undersökningstiden.
 • Utrymmet i magnetkamerans tunnel är begränsat, cirka 60cm i diameter, varför det kan bli problem med stora och bredaxlade patienter. Vid tveksamhet kontakta MR-sektionen.
 • Patienten ska ha varit på toaletten inför MR undersökningen.
 • Inga föremål som vi inte säkert vet är MR-kompatibla får tas med in i MR-rummet.

För inneliggande patient gäller även följande

 • Inför MR undersökning där kontrastmedel ska injiceras krävs en venös infart. Denna ska vara satt på vårdavdelningen. Gärna en 20GA alternativt 22GA. Kontakta MR-sektionen vilken nål som gäller för aktuell undersökningen.
 • Om övervakning av patient är nödvändig krävs medföljande personal från vårdavdelningen. Ta kontakt med MR-sektionen i förväg.
 • Om patienten inte klarar av att genomgå undersökning med hjälp av lugnande läkemedel och undersökningen bedöms nödvändig gör remittent/remitterande enhet narkosanmälan av patient till koordinatorn på ATE. Se separat länk till operations- och intensivvårdsklinikens PM.
  • OP-anmälan vid akut MR-undersökning.
 • Ta bort all utrustning som patienten tillfälligt kan vara utan exempelvis EKG-elektroder, infusioner mm.
 • Vid MR undersökningen finns möjlighet att ge patienten syrgas samt infusion (inte droppräknare) inne på undersökningsrummet om detta anses vara nödvändigt.
 • Smycken, piercingar, klocka, plånbok, mobil och dylikt lämnas på avdelningen.
 • Allt med metall i (till exempel bh) tas av. Metall kan ge brännskada och ger störningar på bilderna.
 • Patienten ska ha rena sjukhuskläder på sig.
 • Uribag, stomipåsar och dylikt ska vara bytta/tömda.

Hur går en undersökning till

Patienten får ligga plant på en brits som förs in i kamerans undersökningsutrymme, som är cirka en meter långt och har en diameter på knappt 60 cm. Aktuella undersökningsområdet kommer att vara i mitten av kameran. Kameran har belysning och är öppen i båda ändar. När bilderna tas hörs ett kraftigt knackande ljud från kameran och patienten kommer att förses med hörselskydd.

För att få bästa möjliga bildkvalitet är det viktigt att patienten ligger alldeles stilla under tiden som bilderna tas. Vid undersökningen krävs det att patienten håller andan under bildtagning 10-15s/bildomgång, cirka 100 gånger under hela undersökningen.

Undersökningen tar mellan 50 minuter och 70 minuter. En röntgensjuksköterska sköter kameran från ett rum bredvid och patienten kan mellan bildserierna kommunicera med röntgensjuksköterskan genom en mikrofon och högtalare. För att snabbt kunna påkalla personalens uppmärksamhet har patienten möjlighet att larma.

Vid undersökningen behöver kontrastmedel ges intravenöst. Kontrastmedel som används vid MR-undersökning innehåller gadolinium, inte jod.

Eftervård

Hänvisning till: Intravaskulär gadoliniumkontrast vid MR-undersökning. Information för remitterande enheter.

 

 

Om sidan

Innehållansvarig

Sanna Wahlström

Gäller från

2018-05-16

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Henriettae Ståhlbrandt

DokumentID

87386

Källa

Evolution