Meny Stäng
Sök

Remissinstruktion skelettscintigrafi


Bakgrund

 Nybildning av skelett sker under hela livet.

 Nedbrytning - osteoklaster

 Uppbyggnad - osteoblaster

 I osteoblaster fälls kalciumsalter ut (hydroxyapatit) och bildar det hårda benet.

 Bifosfonater (MDP, HDP, DPD m.m.) märkta med Tc-99m uppför sig analogt med kalcium.

 Jonutbytet med kalcium i hydroxyapatit-kristallerna kan följas med radioaktivt märkt bifosfonat.

Upptaget är beroende på

 Osteoblastaktivitet (ökar vid fraktur, arthros, infektion, tumör m.m.)

 Perfusion

 Hos barn sker omsättning snabbt.

 Positiv scintigrafi redan efter 1-2 dygn.

 Hos gamla sker omsättning långsamt

 Scintigrafi kan vara negativt 5 dygn efter fraktur.

Scintigrafi har en...

 Hög sensitivitet - Patologiska processer syns tidigt

 Kan användas för screening avseende skelettmetastaser -helkroppsscanning.

 Kan påvisa aktivitet - Skilja aktuella processer från äldre (t.ex. kotkompressioner).

 Vid behov utförs en lågdos-Ct i samband med scintigrafin för bättre upptagslokalisation.

Indikationer

 Förekomst och utbredning av skelettmetastaser.

 Frakturer som ibland är svårvisualiserade på röntgen (stressfraktkurer, scaphoideumfraktur, vissa bäcken- och höftledsfrakturer)

 Misstanke om osteomyelit

 Proteskomplikationer

 Oförklarad skelettsmärta

 Oklara fynd vid skelettröntgen, CT eller MRI

Kontraindikationer

Inga

Förberedelser

Svårt smärtpåverkade patienter bör erhålla smärtlindring före bildregistreringen.

Graviditet och amning

Vid graviditet görs särskild bedömning om indikation för undersökning. Amningsuppehåll under 4 timmar. En fraktion kastas.

Remissen ska innehålla

 Aktuella symptom

 Duration av symptom

 Tidigare skelettrauma

 Känd malignitet

 Känd artros

 Om undersökningen föranleds av fynd vid röntgen, CT eller MRI - gärna kopia av utlåtande.

Förberedelser

Poliklinisk patient

Inga

Barn under 8 år kallas till dagvården på Barn sektion 2 för nålsättning.

Inneliggande patient

Patientjournal

Svårt smärtpåverkade patienter bör erhålla smärtlindring före undersökningen.

PVK

Utförande

Cirka 3 timmar efter injektion av teknetium-99m-HDP sker registrering med gammakamera. Vid infektionsfrågeställning kan även registrering ske i samband med injektionen.

Undersökningstid

15 minuter + cirka 30 minuter.

Mellantiden disponeras fritt.

Om sidan

Innehållansvarig

Robert Cimerin

Gäller från

2018-12-03

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

INFORMERANDE DOKUMENT

Godkänd av

Robert Cimerin

DokumentID

85232

Källa

Evolution